Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN
DOUXE

Geldend voor de webshop van Douxe (http://www.douxe.nl/).

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Douxe B.V.: Douxe B.V. nu te noemen Douxe, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 861190658, BTW nummer NL861857483B01.
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Douxe aangaat en niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij Koper producten en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door Douxe worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Douxe;
4. Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de order of Overeenkomst;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
6. Dag: kalenderdag;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Koper om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als Koper ter zake van zijn order geen Herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en Overeenkomsten, alsmede de via de webshop (adres; www.douxe.nl) tot stand gekomen Overeenkomsten met en levering door Douxe.
2. Douxe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst herzien en gewijzigd op 27 januari 2022.
3. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Douxe schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
4. Door een order te plaatsen via de webshop (adres; www.douxe.nl) geeft Koper aan 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Alle door Douxe gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Douxe is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Douxe het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Indien aanbiedingen van Douxe gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Douxe heeft verstrekt.
4. Alle afbeeldingen en beschrijvingen van het aanbod, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Douxe verstrekte gegevens, binden Douxe niet.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Douxe niet.
6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Douxe kan niet garanderen dat het uiterlijk van de weergegeven producten exact overeenkomen met het echte uiterlijk van de producten.
7. De aanbiedingen zoals vermeld op de website zijn online aanbiedingen geldig op online aankopen.
8. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Douxe niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt Douxe zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Douxe is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.
9. Douxe behoudt zich het recht voor om een order van Koper zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
10. Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart Koper dat hij/zij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 4 - De Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen Douxe en Koper eerst dan tot stand nadat Douxe een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De Orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Orderbevestiging wordt per e-mail verstuurd en is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw order niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per e-mail, telefoon of post.
2. Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling (via de Webshop) te annuleren nadat de bestelling door Douxe is bevestigd (ontvangst Orderbevestiging via e-mail).
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binnen de Overeenkomst, gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Douxe schriftelijk zijn aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur en/of besteloverzicht in de Orderbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.
5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Douxe.
6. Douxe behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst en levering
1. Douxe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders van producten.
2. Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die Douxe voor de uitvoering nodig heeft.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Douxe kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Douxe geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de order geplaatst heeft bericht.
Bij excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd heeft consument een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van Douxe. Van excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd is pas sprake indien de overschrijding tenminste 30 dagen bedraagt. Douxe is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect ontstaat/of zal ontstaan voor Koper.
5. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering 'af magazijn’ (Rotterdam). De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. 'Franco' levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Douxe met Koper is overeengekomen.
6. Indien 'Franco' levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:
- Douxe heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
- het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het vervoermiddel 'Franco' zijn geleverd aan Koper.
- de 'Franco' levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.
- 'Franco' levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.
- bij 'Franco' levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.
7. Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan Douxe zijn toe te rekenen, is Douxe gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Douxe om betaling van de koopprijs te vorderen.
8. Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Douxe dat de goederen ter beschikking van Koper staan.
9. Koper dient bij eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, de gehele order niet te accepteren of dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd (handtekening is bindend). Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
10. Douxe is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.
11. Indien goederen na 14 dagen na de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, wordt de order voor de niet geleverde goederen geannuleerd en brengt Douxe 20 euro administratiekosten per order in rekening. In geval van vooruitbetaling, wordt het overige bedrag wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 6 – Transport en risico
1. Het transport van goederen zal op een door Douxe te bepalen wijze geschieden.
2. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
3. Douxe is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
4. Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets 'Franco' voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Douxe terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Douxe.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
1. Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Herroeping door Koper kan slechts geschieden door middel van een aangetekend schrijven en op voorwaarde dat de goederen binnen 14 dagen na ontvangst aan Douxe zijn geretourneerd (op de voorgeschreven wijze).
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Douxe. Dit hoeft niet als Douxe heeft aangeboden het product zelf af te halen. Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
4. Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Douxe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, alsmede het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht.
6. Na ontbinding conform de in lid 1 genoemde voorwaarden zal Douxe het aankoopbedrag dat Koper betaald heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending restitueren.
7. Douxe gebruikt voor de restitutie hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere methode.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
Douxe kan de navolgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als Douxe dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
1. Volgens specificaties van Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 9 – Garantie en garantievoorwaarden
1. Douxe verleent voor een nieuw gekocht product, geleverd door Douxe, één jaar fabrieksgarantie.
2. De garantietermijn is één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, danwel, indien op de datum van aankoop het product niet direct wordt afgeleverd, de datum van aflevering van het product.
3. Door reparaties en vervangingsleveringen wordt de termijn van de fabrieksgarantie niet verlengd.
4. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar van het product.
5. De garantie is alleen van toepassing indien een origineel en geldig aankoopbewijs door Koper kan worden getoond.
6. Geen enkele aanspraak op garantie bestaat en elke garantie vervalt indien het defect het gevolg is van:
a. het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming van defect en onachtzaam gebruik of van nalatigheid.
b.reparatiewerkzaamheden die niet door Douxe zijn uitgevoerd;
c. professioneel en oneigenlijk gebruik, derhalve gebruik voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is, alsmede onjuiste belasting;
d. veranderingen aan het product, die zonder toestemming van Douxe zijn uitgevoerd;
e. normale slijtage en/of slecht onderhoud;
f. invloeden van buitenaf, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden en andere natuurlijke verschijnselen, zoals de inwerking van vocht (condens of anderszins).
7. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Douxe.

Artikel 10 – Garantieprocedure
1. Neem eerst contact op met Douxe. Indien na onderzoek blijkt dat het product defect is, stuur dan in overleg met Douxe het defecte product samen met een kopie van het aankoopbewijs. De verzendkosten naar Douxe zijn voor rekening van Koper. De vaststelling of een defect aan een product onder de garantie valt, berust alleen bij Douxe.
2.Gebreken worden, indien het product onder de garantie valt, binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen of het gehele product te vervangen.
3.De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Douxe.

Artikel 11 - De prijs
1. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde prijzen van het aanbod:
a. inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
b. exclusief de kosten voor verpakking, in -en uitlading, vervoer en verzekering;
c. exclusief verzendkosten (de verzendkosten zijn gebaseerd op levering op het door Koper opgegeven adres).
2. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door Douxe gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Douxe behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij Overeenkomst dan wel Orderbevestiging te verlangen.
4. Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Douxe met door Koper aan Douxe verschuldigde bedragen is uitgesloten.
5. In geval Koper enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Douxe op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Douxe dan het recht om de Overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Douxe om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6. Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één consument zijn alle consumenten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
7. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Douxe gerechtigd om de aankoopprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Douxe is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

Artikel 12 - De betaling
1. Betaling geschiedt via iDeal en/of creditcard en/of Bancontact.
2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd, of bij het ontbreken van een Bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Douxe te melden.
4. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Douxe is gewezen op de te late betaling en Douxe Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Douxe gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Douxe kan ten voordele van Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 - Incassokosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van Douxe op Koper. De in de boeken van Douxe voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 14 - Overmacht
1. Voorzover de verbintenissen van Douxe als resultaatsverbintenis zijn te beschouwen, zullen als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid (tijdige) nakoming van de Overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, daaronder begrepen datum-gerelateerde storingen, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen en exporten door overheden of derden, en voorts iedere andere omstandigheid, welke Douxe redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed kan uitoefenen.
2. Indien naar het oordeel van Douxe de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Douxe het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Indien een overmachtsituatie zes maanden heeft geduurd, is Douxe gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming onzerzijds zal Koper een evenredig gedeelte van de totale prijs zijn verschuldigd.
4. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 15 - Retentierecht
Ingeval Douxe zaken van Koper - al dan niet speciaal door Douxe voor Koper vervaardigd - onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere Overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Douxe ook ingeval Koper in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid van Douxe; vrijwaring
1. Douxe is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Douxe van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.
2. Douxe is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.
3. Douxe is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.
4. Douxe is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.
5. Douxe is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datumgerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door Douxe, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door Douxe bij Koper of derden zou voordoen.
6. De door Douxe te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Douxe te ontvangen of reeds ontvangen koopprijs. Indien de Overeenkomst een Overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Douxe te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Douxe te ontvangen of reeds ontvangen koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebrengend feit.
7. De door Douxe te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.
8. Douxe is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Douxe geleverde goederen, daaronder mede begrepen:
a. aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Douxe die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
b. aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Douxe geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Koper vrijwaart Douxe voor vorenbedoelde schade.
9. Indien en voor zover Douxe aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van Overeenkomsten en leveringen, heeft Douxe het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven eigendom van Douxe, tot het moment waarop alle door Douxe voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door Koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Douxe zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.
2. Douxe is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1.135,--, onverminderd het recht van Douxe om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Douxe mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Douxe. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,--, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van Douxe volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Ingeval Koper de aan Douxe in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Douxe heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Douxe heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Douxe over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Douxe het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan Douxe betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Douxe verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.

Artikel 18 - Algemeen
1. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen Douxe en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Douxe is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Douxe op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

Artikel 19 - Opschorting en ontbinding
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage kunnen worden voorgelegd.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum order bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.