Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID
VAN
DOUXE

Geldend voor de webshop van Douxe (http://www.douxe.nl/).

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van www.douxe.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Douxe. Douxe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Douxe zal uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, op welke wijze wij deze verwerken, waar deze worden opgeslagen en op welke manier de gegevens inzichtelijk zijn.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Douxe niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Douxe gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
1. Persoonsgegevens
a. Wanneer u een bestelling plaatst via de website, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u te informeren over het verloop van de bestelling.
b. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, informeren over de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten en de website, alsmede eventuele aanbiedingen en acties met betrekking tot onze producten en diensten, mits u hiervoor toestemming geeft. Als u niet langer wenst deze informatie te ontvangen, kunt u dat ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@douxe.nl.
c. Douxe zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving en zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren).

3. Verwerking van persoonsgegevens door derden
Douxe verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
a. Shopify. Onze webshop is ontwikkeld met de software Shopify. Wanneer u een aankoop doet via de webshop, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt om te zorgen dat de bestelde producten naar u verzonden kunnen worden. Wij delen uw naam en adresgegevens, welke beschermd worden verzonden en opgeslagen. Meer informatie over het privacy- en cookiebeleid kunt u vinden op https://www.shopify.com/legal/privacy.
b. Shopify Payments. Alle via de webshop gedane betalingen verlopen via Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt uw naam, e-mailadres, het verzend- en factuuradres, de betalingsgegevens, de bedrijfsnaam, het telefoonnummer, het IP-adres, informatie over geïnitieerde bestellingen, informatie over door Shopify ondersteunde winkeliers en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt. Deze gegevens zijn nodig voor het correct verwerken van betalingen, voor risico-en fraude-screening, authenticatie, betalingen en andere Services. Ook wordt de informatie gebruikt om de Services te verbeteren. Meer over het privacybeleid kunt u vinden op https://www.shopify.nl/juridisch/privacy.
c. MyParcel. De door u gedane bestelling wordt mogelijk verwerkt door MyParcel. Wij stellen onder andere uw naam, adresgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer, bedrijfsnaam en notities beschikbaar aan MyParcel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Douxe en u indien u een bestelling heeft geplaatst. Douxe heeft een verwerkingsovereenkomst met MyParcel die u kunt inzien op https://www.myparcel.nl/app/uploads/2020/01/MP_verwerkersovereenkomst.pdf. Meer informatie over het privacybeleid kunt u vinden op https://assets.myparcel.nl/documentatie/voorwaarden/myparcel-privacy-statement.pdf
d. PostNL/DHL. De door u gedane bestelling wordt verzonden door PostNL of DHL. Wij stellen onder andere uw naam, adresgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer beschikbaar aan PostNL of DHL. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Douxe en u indien u een bestelling heeft geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid kunt u vinden op https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/ en https://www.dhlparcel.nl/nl/verwerking-persoonsgegevens.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden en niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Veiligheid overdragen, ontvangen en opslag van gegevens
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
c. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
d. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

Bewaartermijn
a. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
b. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaren wij facturen met uw persoonsgegevens. Zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren wij deze gegevens.

Rechten
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter wanneer u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan, uw vragen niet beantwoorden en onze website niet voor u beschikbaar stellen.
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

a. U kunt Douxe te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist zijn, onvolledig zijn of indien worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift.
b. Alleen indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, kunnen de persoonsgegevens verwijderd worden.
c. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.
d. U kunt Douxe verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Douxe te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
e. Indien u van één van de bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw aanvraag bij ons indienen. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina.
f. Wij verstrekken u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.
g. Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Douxe u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Overige bepalingen
a. Douxe is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Douxe als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

a. Douxe maakt gebruik van verschillende soorten cookies om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Douxe gebruikt de volgende cookies:
1. Functionele cookies: de cookies die nodig zijn om de website optimaal te laten functioneren.
2. Analytische cookies: cookies die inzicht geven in de wijze waarop websitebezoekers gebruik maken van de website. Deze gegevens worden niet op individueel niveau geanalyseerd, maar enkel op geaggregeerd niveau. Douxe zet Google Analytics in om deze gegevens te verzamelen en analyseren.
b. Voor zover wettelijk vereist, geeft de websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.
c. Indien de websitebezoeker cookies heeft uitgeschakeld, is het mogelijk dat sommige functies en diensten minder goed of niet functioneren.

Contactgegevens
Douxe
Koperstraat 26
3067GL Rotterdam

Indien u vragen heeft of wenst te reageren op ons privacybeleid of cookiebeleid, kun u ons een e-mail sturen naar info@douxe.nl.

Veranderingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De meest recente versie kunt u vinden op de huidige pagina. Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien en gewijzigd op 27 januari 2022.